09: Eligibility

channarong chokbumrungsuk

อัปเดตครั้งล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว

Eligibility: เป็นรายละเอียดของหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 Inclusion Criteria: เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเข้าโครงการ

Gender: เพศของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ

Age Limit: ขอบเขตอายุของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ โดยระบุ ตัวเลข และระบุหน่วยให้ตรงกับ Protocol

Exclusion Criteria: เกณฑ์ที่ใช้ในการแยกผู้เข้าร่วมออกจากโครงการAccept Healthy Volunteers: ระบุการยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการเข้าโครงการ

Accept Healthy Volunteers

กรณีที่ท่านเลือก YES : รายละเอียดงานวิจัยของท่านระบุว่าอาสาสมัครที่จะ ENROLL มีสุขภาพดี

กรณีที่ท่านเลือก NO : รายละเอียดงานวิจัยของท่านระบุอาสาสมัครเป็นผู้ป่วย (มิใช่ผู้มีสุขภาพดี ที่ไม่ป่วยเป็นโรคใดๆ)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 ถูกใจบทความนี้

ยังต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ส่งข้อความหาเรา